Обектив

Резултати

Бягс­тво­то на ксе­но­фоб-ата­ка­та пред за­ко­на, Маргарита Илиева ,

На 23 май 2006 г. Во­лен Си­де­ров не се яви пред Со­фий­ския ра­йо­нен съд, за да приз­нае пуб­лич­ни­те си из­явле­ния, с кои­то уни­жа­ва хо­ра­та с мал­цинс­тве­на сек­суал­на ор­иен­та­ция и под­буж­да към дис­кри­ми­на­ция сре­щу тях

Азе­рбай­джа­н: Про­въз­глас­яват за Мъж на годината уб­иец на ар­мен­ски офи­це­р, Марта Методиева ,

През ап­рил Бу­да­пе­щен­ският вър­хо­вен съд осъ­ди на до­жи­во­тен зат­вор Ра­мил Са­фа­ров, лей­те­нант от азе­рбай­джан­ска­та ар­мия, за убий­ство­то на не­гов ар­мен­ски ко­ле­га, из­вър­ше­но през 2004 г., до­ка­то два­ма­та уча­ства­ли в на­тов­ско уче­ние.

Да­ния: Не търсят от­го­вор­ност от по­ли­цаи за смър­тта на аре­стан­т, Марта Методиева ,

Дат­ски­те влас­ти трябва да уста­новят еди­н не­за­ви­сим ме­ха­ни­зъм за раз­след­ва­не на из­вър­ше­ни­те от по­ли­ция­та на­ру­ше­ния на чо­веш­ки­те пра­ва, ка­за Ам­нес­ти ин­тер­не­шъ­нъл

Уз­бе­кис­тан: Ед­на го­ди­на няма спра­вед­ли­вост за Ан­ди­жан, Марта Методиева ,

Ед­на го­ди­на след ка­то уз­бек­ски­те пра­ви­телс­тве­ни вой­ски от­кри­ха огъ­н сре­щу сто­ти­ци не­въо­ръ­же­ни про­тес­ти­ра­щи в град Ан­ди­жан, на ни­ко­го не е би­ла по­тър­се­на от­го­вор­ност за то­ва прес­тъп­ле­ние

Бел­гия: Влас­ти­те на­па­дат цър­ква по вре­ме на служ­ба, Марта Методиева ,

Ин­сти­ту­тът за ре­ли­гиоз­на по­ли­ти­ка (IRPP) е се­риоз­но при­тес­нен от преду­беж­де­ния­та на бел­гий­ско­то пра­ви­телс­тво сре­щу ре­ли­гиоз­ни­те мал­цинс­тва в стра­на­та.