Укрепване на процесуалните права на заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания

|

Процесуалните права на хората, които са заподозрени и обвиняеми, са били винаги пренебрегвани в рамките на Европейския съюз, въпреки че между държавите-членки се наблюдават големи различия. Съюзът се стреми да постигне минимални стандарти за тези права. От 2009-а година насам Европейската комисия приема пътна карта и различни препоръки и директиви, които да уредят правата на хора в уязвимо положение, когато са заподозрени и обвинени в извършване на престъпление.

В този проект водещата организация Институт за правата на човека „Лудвиг Болцман“ – Австрия заедно с Български хелзинкски комитет и неправителствени организации от Словения, Чехия и Литва анализира прилагането на Препоръката на Европейската комисия за процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени и обвиняеми в наказателно производство (C(2013) 8178/2) (по-специално правото на информация, правото на адвокатска защита, правото на медицинска помощ, правото на подкрепа от доверено лице).

През 2016-2017 г. бе изготвен анализ на националните законодателства и бяха проведени теренни изследвания с лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания, осъдени за извършване на престъпления. След това бе съставен Наръчник за професионалисти, който съдържа находките от изследванията, критерии за добри практики и препоръки към законодателни и изпълнитени органи.

В България бе установено, че:

  • За заподозрените/обвиняемите с интелектуални и/или психосоциални увреждания няма специални гаранции за процесуалните им права, нито им се предоставя подкрепа по време на процеса.

  • Липсват дори законови дефиниции за „лице с интелектуално затруднение/психосоциално увреждане“, „доверено лице“, „заподозряно лице“.

  • Не е законоустановена задължителната адвокатска защита за всички лица с ментални увреждания от момента на задържането им.

  • Не им се предоставя специализирана медицинска помощ по време на задържането в полицията.

  • Първите им разпити често се провеждат без адвокат или в присъствие на служебен защитник, избран от полицаите.

  • Нямат контакт с роднините и близките си по време на задържането.

  • Биват задържани за прекалено дълги периоди и в лоши материални условия.

  • Не получават информация за процеса и нямат възможност да се срещат с адвоката си насаме и за достатъчно време.

  • Полицаите, съдиите, прокурорите и адвокатите не получават обучения за работа с лица с ментални увреждания.

За да се гарантира правото на справедлив процес на тези лица, към българските законодатели и министерства са отправени редица препоръки.

Национален доклад „Укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в наказателното производство: Проучване на необходимостта от действия“[ИЗТЕГЛИ PDF]

Достойни в процеса: наръчник за укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в наказателния процес [ИЗТЕГЛИ PDF]